آقای دکتر Mehdi Ghasemi varnamkhasti

Dr. Mehdi Ghasemi varnamkhasti

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400443)

32
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers