آقای دکتر مصطفی خانزادی

استاد گروه سازه دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (188132)

146
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers