آقای پروفسور Shahriar Afandizadeh

Prof. Shahriar Afandizadeh

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176150)

207
40
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers