آقای دکتر Abbas BabaZadeh

Dr. Abbas BabaZadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (21189)

53
7
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers