ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Payman Rezaee

Dr. Payman Rezaee

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

محور تخصصی:زمین شناسی

Researcher ID: (246539)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Payman Rezaee Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربردی کیفیت آب رودخانه ی مینابدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
2دریافت فایل PDF مقالهاقدامات آبخیزداری برای مدیریت آبهای زیرزمینی حوضه ایسیندومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
3دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها، محیط های رسوبی و توالیهای نهشته های کربناته کرتاسه پیشین در شمال باختری راور (برش فیض آباد)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیطهای رسوبی نهشته های آواری کرتاسه پیشین در شمال کرمان (برشهای بیدو و فیض آباد)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی کواترنری جزیره قشمپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهنشانههای رسوبشناختی محیط رسوبی و زمینساختی همزمان با نهشتگی سازند سرخ بالایی دربرش ناودیس میانهپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد سنگ های مختلف در تولید بتن آسفالتی (مطالعه موردی معادن شمال هرمزگان و جنوب کرمان)چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی1390
8دریافت فایل PDF مقالهتعین پتانسیل برداشت مناطق مختلف آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل ریاضی برای انتخاب بهترین گزینه مدیریت آبخوان (مطالعه ی موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS در برآورد فرسایش و رسوب با مدل های EPM و MPSIAC (مطالعه موردی: سرشاخه سد شمیل)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشکال فرسایش و رسوب بادی از دیدگاه آبخیزداری در دشت گچین،غرب بندرعباسپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز)پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تناسب اراضی با منطق بولین در سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی حوضه آبخیز بهشت گمشده فارس)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات زمانی پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از RS و GIS مطالعه موردی : حوزهی آبخیز تنگ بستانک شیرازیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
15دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه ابخیز تنگ بستانک شیراز)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی ژئوشیمی نهشته های مارنی سازند آغاجاری در باختر بندر عباس (برش سورو) برای تولید آجر رسیچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی نهشته های رس یازند کهریزک در خاور تهران با استفاده از نرم افزار Petrolچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی جنوب شرق حاجی آبادششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمیایی شیل های سازند عشین واقع در شمال خاوری نایین: با نگرشی بر منشأ،موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمهششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند میشان در جنوب خاوری بندرعباس برای ساخت آجرشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیشینه زمین ساخت و سنگ نهشته های پالئوسن-ائوسن در ارتفاعات جنوب غربی شیرازشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شرایط زمین شناسی برخصوصیات ژئوتکنیکی مصالح رودخانه ایسی امین گردهمایی علوم زمین1390
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده ازنرم افزارRMSسی امین گردهمایی علوم زمین1390
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل زمین ساخت و محیط رسوبی واحد دارخونیش دربرش طاقدیس وی مکران باختریسی امین گردهمایی علوم زمین1390
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر گنبد نمکی کوه خمیر بر محیط رسوبی نهشته های پالئوسن ائوسن جنوب باختری بندرعباس، کوه خمیرسی و یکمین همایش علوم زمین1391
26دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی ماسه سنگ های سازند عشین در شمال خاوری نایین، با نگرش ویژه به منشأ و موقعیت زمین ساختیسی و یکمین همایش علوم زمین1391
27دریافت فایل PDF مقالهنقش جریان های تبخیری گنبد نمکی (نمکدان) در نرخ بالاآمدگی جنوب باختری جزیره قشم به روش فرایسی و یکمین همایش علوم زمین1391
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سنگ رخسار هها، محیط های رسوبی و ویژگی های دیاژنتیکی سازند بهرام در شمال کرمان (برش هوتک)سی و یکمین همایش علوم زمین1391
29دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها، محیط های رسوبی نهشته های کربناته کرتاسه پیشین درشمال استان کرمان (برش هشونی)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
30دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی تورمالینهای مجموعه گرانیت پگماتیتی مالمیر(جنوب شرق بروجرد)نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهاکتشاف ذخایر بیتومین با استفاده از تفسیرداده های ژئوالکتریک (مطالعه موردی معدن بیتومین آبزا در استان ایلام)نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند آغاجاری در جزیرهی قشم برای ساخت آجر رسینخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهسنگ چینه نگاری و سنگ رخساره های سازند آغاجاری در باختر بندر عباس (برش سورو)اولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند بهرام درشمال کرمان برش هوتکاولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی نهشته های سازندکهریزک درخاور تهراناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهفرایند های دیاژنزی و توالی پاراژنتیکی سازند بهرام دربرش سردر شمال کرماناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی نهشته های آواری ریزدانه کواترنری جنوب خاوری میناب دشت کریان به روش XRDاولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی فاکتور فرسایش پذیری خاک به روش زمین آمار (مطالعه موردی حوضه آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین عوامل سیل خیزی حوضه آبخیز زرآبادسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی جنوب شرق زنجانپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات بستر جنگل های مانگرو،منطقه گابریک شهرستان جاسککنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر فرسایش خاک در محیط GIS با استفاده از مدل USLE (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرسایش و رسوب با استفاده از داده های ماهواره ای در محیط GIS ؛مطالعه موردی حوضه آبخیز گابریک جنوب خاوری استان هرمزگانششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
44دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رس های نهشته های ساحلی باختر شهر بندرعباس به روش XRD و منشأیابی آنهااولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
45دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی نهشته های مارنی سازند گچساران در باختر بندرعباس به روش XRD و تفسیر محیطی آناولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
46دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی نهشته های مارنی سازند گورپی در باختر بندرعباس به روش XRD و منشأ یابی آنهااولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی پایه های پل با استفاده از مدل نرم افزاریHEC-RAS مطالعه موردی: پل دوم رودخانه مینابهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج آبشستگی پایه های پل دوم رودخانه میناب با استفاده از مدل یک بعدیHEC-RAS و سه بعدی FLOW-3Dهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
49دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رواناب سالانه در حوزه های آبخیز فاقد آمار مناطق خشک با استفاده ازمناسب ترین مدل تجربیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
50دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از GIS و HEC-HMS در تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شرق دامغان)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
51دریافت فایل PDF مقالهاستفاده توأم از مدل های HEC-HMS و MPSIAC و توانمندی GIS و RS درشناسایی مهمترین علل رخداد فرسایش خاک ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرق دامغان)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
52دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل EPM در برآورد فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانکاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمی فلزات سنگین در رسوبات بستر مانگرو، منطقه بندر خمیر (باختر بندرعباس)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهینه سازی پارامترهای مدل در برآورد فرسایش و رسوب EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک)چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
55دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی نهشته های سازند گچساران در خاور پهنه زاگرس چین خورده، باختربندرعباس، برش کوه نمکی خمیر، ایرانکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1394
56دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و کانی شناسی افق خاک دیرینه ( پالئوسل ) رأس سازند گچساران در باختر بندر عباس ( برش کوه نمکی خمیر )دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
57دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فرایند های دیاژنزی سازند ساچون در معدن گچ صدف دارابدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین نوع فرسایش و ویژگی های رسوب شناسی در اراضی مارنی باختر بندر عباسدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
59دریافت فایل PDF مقالهسنگ رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در شمال خاوری استان کرمان، برش ده بازرگاندومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1395
60دریافت فایل PDF مقالهسنگ رخساره ها محیط های رسوبی سازند بادامو در خاور استان کرمان،برش دوراهی شهداددومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1395
61دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانی شناسی نهشته های آواری ریز دانه سازند کژدمی در شمال و شمال باختری بندرعباس با استفاده از روش XRDدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1396
62دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی استخراج شن و ماسه با استفاده از نرم افزارCCHE2Dدر مسیررودخانهکنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران1395
63دریافت فایل PDF مقالهمحل یابی برداشت مصالح رودخانه در پایین دست سد با استفاده از نرم افزار CCHE2D مطالعه موردی رودخانه مینابکنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهکانی های سنگین رسوب های ساحلی جزیره هرمز و منشاء آن هابیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژیوشیمی نهشته های مارنی سازند آسماری در باختر بندر عباس برای ساخت آجر رسیششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانیهای متشکله کانسار معدنی خاک سرخ جزیره هرمز با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD) و منشایابی آنهاششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی، کانی شناسی و سازو کار تشکیل نهشته بوکست کارستی در شمال غرب شهرستان مرودشتششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبریز خاور دامغان با استفاده از روش MPSIAC و در محیط GISاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تحت اثر همزمان پیچش و برش قبل و بعد از بهسازی با الیاف پلیمریکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تحت اثر همزمان پیچش و خمش قبل و بعد از بهسازی با الیاف پلیمریکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
71دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش خاک با استفاده از RUSLE، GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره های سنگی و چینه شناسی سازند بادامو (مطالعه موردی: برش ده بازرگان، دوراهی شهداد و پشت شیران)کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی با استفاده از RS و GISهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط رسوب نهشته های برش ده بازرگان در سازند بادامویازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
75افشون، ش، رضائی، پ، غلامی، ح.1399.شناسایی و تفکیک محیط های رسوبی نهشته های عهد حاضر گستره ارزوئیه، جنوب استان کرمان با استفاده RS و GIS، سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، 4 و 5 اسفند 1399، تهران1399
76جویباری، ا، رضائی، پ، پیروان، ح، شریفی، ف، غلامی، ح.1399.تحلیلی بر مشخصه های بافتی نهشته های کانون گردوغبار در گستره هندیجان، استان خوزستان، چهارمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گردوغبار، 28 بهمن 1399، تهران1399

Payman Rezaee Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتراکم دینامیکی: روشی مؤثر برای مقابله با پدیده روان گرایی، بررسی موردی: پروژه حوض خشک مجتمع کشتی سازی فرا ساحل ایرانفصلنامه زمین شناسی مهندسی1386
2دریافت فایل PDF مقالهDifferentiation of Coastal Sedimentary Environments using GIS and RS Techniques (Case Study: Coasts of Chabahar Gulf)مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
3دریافت فایل PDF مقالهپایش ژیوشیمیایی و زمین زیست محیطی عناصر اصلی و فرعی در رسوبات ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) و ترسیم نقشه های هم پراکنشفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1395
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت هیدروژیوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه سیاهو، شمال شرق شهر بندرعباسفصلنامه سلامت و محیط زیست1397
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره ای، ویژگیهای دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش مرکزی خلیج فارسدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی واحدهای جریانی هیدرولیکی (HFU) ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنزدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1398
7دریافت فایل PDF مقالهریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستاندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1398
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارسدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1399
9دریافت فایل PDF مقالهریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند میشان در ناحیه شهدادی، جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندر عباس)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1397
10خدائی, نواب, رضائی, پیمان, هنرمند, جواد, عبدالهی فرد, ایرج. (1399). تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال‌باختری دشت آبادان. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 36(4), 109-134. doi: 10.22108/jssr.2020.120331.1131 1399
11غلام دخت بندری, مهدی, رضائی, پیمان, قربانی, منصور. (1399). مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 36(2), 105-124. doi: 10.22108/jssr.2020.118294.1111 1399
12سبوحی مصطفی، رضائی پیمان. بررسی روش‌های زمین‌آماری در درشت‌نمایی داده‌های تخلخل - مطالعه موردی سازند کنگان در یکی از میادین گازی جنوب ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. ۱۳۹۸; ۱۳۹۸ (۱۷۲) :۱۳-۱۹ 1398
13سبوحی, مصطفی, نقوی آزاد, مارال, رضائی, پیمان. (1398). مدل‌سازی زمین آماری سنگ رخساره‌ای نهشته‌های کربناته- تبخیری سازند کنگان، بر مبنای آنالیز واریوگرافی و روش شبیه‌سازی شاخص پی‌درپی در یکی از میادین خلیج فارس. پژوهش نفت, 29(98-5), 132-145. doi: 10.22078/pr.2019.3630.2655 1398
14حسینی, کیامرث, رضائی, پیمان, کاظم شیرودی, سجاد, معینی, محمد. (1398). بررسی ارتباط ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند میشریف (سنومانین آغازین- تورونین) در میدان نفتی اسفند (سیری E)، شمال خاوری خلیج فارس. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 35(2), 109-134. doi: 10.22108/jssr.2019.117347.1104 1398
15امرائي جواد, رضايي پيمان, اميني عبدالحسين, زمان زاده سيدمحمد, & توکلي وحيد. تحليل ريزرخساره ها و پتروفاسيس ها، ويژگي هاي دياژنتيکي و شرايط محيطي سازند فراقان در بخش مرکزي خليج فارس.، فصلنامه زمین شناسی ایران، ش5، دوره13، 1398
16غلام دخت بندری مهدی، رضائی پیمان، غلام دخت بندری زهرا. ارزیابی کیفیت هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی حوزه سیاهو، شمال شرق شهر بندرعباس. سلامت و محیط زیست. ۱۳۹۷; ۱۱ (۱) :۹۷-۱۱۰ 1397
17هاشمی عزیزی, سیده حلیمه, رضایی, پیمان, موسوی حرمی, سید رضا, جعفرزاده, مهدی, مسعودی, مهدی. (1396). خاستگاه رسوبات سیلیسی‌آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 33(2), 18-40. doi: 10.22108/jssr.2017.21621 1396
create: 5 March 2021 - view 150

Payman Rezaee annual papers published chart

Contact informations

Email: p.rezaee@hormozgan.ac.ir
Country: ایران Province: هرمزگان City: بندرعباس

Share

Favorites

  • رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
  • ژئوشیمی رسوبی
  • زمین شناسی نفت
  • رسوب شناسی محیطی
  • تحلیل حوضه

Top Keywords in Payman Rezaee papers

Support