آقای دکتر Payman Rezaee

Dr. Payman Rezaee

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246539)

84
35
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers