آقای دکتر Esmaeil Aliakbari

Dr. Esmaeil Aliakbari

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305789)

20
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers