آقای دکتر Shahrivar Roostaei

Dr. Shahrivar Roostaei

استادیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177266)

24
88

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers