آقای دکتر ali shamaiali

Dr. ali shamaiali

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (423736)

55
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers