آقای دکتر Mahdi Arzanlou

Dr. Mahdi Arzanlou

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336136)

8
30
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers