آقای دکتر Shahin Oustan

Dr. Shahin Oustan

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181051)

66
115
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers