ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Heshmatolah Rahimian

Heshmatolah Rahimian

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179340)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Heshmatolah Rahimian در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سمتهای علمی و اجرایی Heshmatolah Rahimian در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Heshmatolah Rahimian Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین خصوصیات خاک و ریزجانداران حل کننده فسفات در خاک های استان گیلاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهزنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلفچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر چند سویه باکتری Pseudomonas fluorescens بر رشد بوته های گوجه فرنگی در شرایط گلخانهاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
5دریافت فایل PDF مقالهامکان کنترل بیولوژیک بیماری آتشک درختان میوه دانه داراولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
6دریافت فایل PDF مقالهردیابی وجود ژن مولد هسته یخ در برخی از جدایه های Pseudomonas viridiflavaسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
7دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری ژنتیکی جدایه های xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر ساقه پسته با rep‐PCRسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCRسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر ساقه کلزا با استفاده از روش های rDNA- PCR و PCR-RFLPسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر مریم گلی با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCRسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری عامل پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیبزمینی در استان گلستانسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان هم زیست شدن ارقام مرکبات توسط قارچ اندومیکوریز Piriformospora indicaسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
13دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایههای باکتری عامل شانکر درختان میوه هستهدار در استان خراسانرضویسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش ژن های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز درمقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzeaدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژنهای PR3 PAL درتعامل ارقام خزروطارم برنج با قارچ Magnaporthe grisea با استفاده ازتکنیک Quantitative Real-time PCR (qPCR)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن هسته یخ درباکتری Pseudomonas viridiflava جداشده ازدرختان مرکبات مازندرانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ملکولی واکنش دو رقم مرکبات در برابر Pseudomonas syringae pv syringae عامل بیماری بلاست مرکباتاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهفراوانی و پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در درختان مرکبات استان مازندراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
20دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی سوماتیکی و باززایی از جنین رسیده ذرت (Zea mays L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن به ذرت (Zea mays L. ) باواسطه اگروباکتریومنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتریوم و جنین زایی سوماتیکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن cry1Ac به پنبه توسط اگروباکتریوم و جداکشت نوک ساقهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهنخستین گزارش از بیماری زاییCitrobacterدر درختان توتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش ژن های مرتبط با بیماری زایی PR10 و PR2 در مقاومت برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenaeاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات جزئی و آنالیز سرولوژیکی ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندراناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهآنالیز فیلوژنتیکی ژن Cylindrical Inclusion ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندراناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری ژنتیکی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی مریم گلیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی Xanthomonas عامل لکه برگی در مریم گلی وحشیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهتنوع در جمعیت جدایه های مختلف Pseudomonas syringae عامل برخی از بیماریهای مهم لکه برگی، بلایت و بلاست محصولات دراستان مازندراناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های گونه های سودوموناس از میزبان های مختلفاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهتشخیص و تفکیک عوامل مرتبط با بیماری سوختگی برنج در استان مازندراناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله های مرتبط با بیماری لکه موجی برنج در استان مازندراناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهکاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
37دریافت فایل PDF مقالهسطح بیان ژن phenylalanine ammonia-lyase در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریایی pseudomonas syringae pv.tabaciاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) عامل گال طوقه مو با استفاده از IS50-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) بدست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از BOX-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
40دریافت فایل PDF مقالهعامل لک ه زاوی های توسکا در استان های Xanthomonas بررسی تنوع ژنتیکی جدای ههای باکتری مازندران و گلستان به روش ERIC-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
41دریافت فایل PDF مقالهgyr B عامل بیماری بلاست مرکبات با آغازگر Pseudomonas viridiflava تنوع ژنتیکی جدایه هایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه هایRathayibacter iranicus عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و فارس با REP-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جدایه های R. iranicus و Rathayibacter tritici عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و خوزستان و با استفاده از ERIC-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهوقوع بیماری شانکر ساقه گلرنگ در ایرانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
45دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان گلستانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
46دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از وجود باکتری Brenneria goodwinii از ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت پکتینازی چندگونه فوزاریومهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در تعدادی از مناطق مرکزی ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروتئین های ترشحی توسط Rhizoctonia solaniهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح بیان ژن PRI در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریاییPseudomonas syringae pv.tabaciدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالیسیلیک اسید در مقاومت گیاه توتون در برابر بیماری آتشک توتوندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
52دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter spدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
53دریافت فایل PDF مقالهجداسازی Rahnella victoriana همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندراندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالههمراهی گونه یا پاتوواری از Xanthomonas با شانکر درختان گلابیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی Xanthomonas های همراه با شانکر درختان گلابیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
56دریافت فایل PDF مقالهجداسازی Brenneria goodwinii همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندراننخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست1394
57دریافت فایل PDF مقالهالقای ژن PAL توسط SA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflavaدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
58دریافت فایل PDF مقالهالقای ژن PAL توسط JA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflavaدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان و نقش ژن WRKY12 در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل با باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و گیاه توتونEvaluation of the role of genes interacting with the bacterial sensitivity WRKY 12 in the above reactions Pesudomonas syringae pv.syringae and Nicotiana tabacumدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بیان و نقش ژن Hrp در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و مخمر Cryptococcus adeliensis و گیاه توتوندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن PR1b در جریان مقاومت غیر میزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicolaهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicolaهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
63دریافت فایل PDF مقالهغربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمیکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
65دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی عامل بیماری استابورن مرکبات در مازندران بر اساس توالی ژن اسپیرالینسومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران1396
66دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین جایگاه عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در مازندران بر پایه ی توالی ژن gltAاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماری زایی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی پامچالاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن PR1b در جریان مقاومت غیر میزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. Phaseolicolaهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. Phaseolicolaهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
70دریافت فایل PDF مقالهConiochaeta velutina ، آرایه جدیدی برای بیوتای قارچی ایراندومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی1397
71دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی قارچ Periconia macrospinosa برای نخسین بار در ایراندومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی1397
72دریافت فایل PDF مقالهالقای ژن PR5 در مرکبات همزیست شده با قارچ Piriformospora indica در پاسخ به قارچ Rhizoctonia solani AG4سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
73دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی توانایی جدایه های Pantoea agglomerans در کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکباتدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
74دریافت فایل PDF مقالهشناسایی باکتریهای مرتبط یا همراه با بیماری شانکر و خیسی چوب درختان سنجد در ایراننخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
75دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی Brenneria alni همراه با بیماری شانکر درختان توسکای ییلاقی در ایراننخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتری Bacillus pumilus در کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی و بلاست مرکبات در شرایط درون آزمایشگاهینخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهردیابی بیوشیمیایی و مولکولی آنزیم های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در برخی از باکتری هاپنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399

Heshmatolah Rahimian Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش ژن هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenaeفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solaniفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس و باززایی برخی پایه های مرکباتپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
5دریافت فایل PDF مقالهغربالگری چند ژنوتیپ جو در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی و بررسی نقش تعدادی از ژن های مرتبط با بیماریزایی و NH۱ در مقاومت به بیماریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین گونه ها و تنوع استرین های ریزوبیوم عامل بیماری گال طوقه مو با IS۵۰-PCRفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
8دریافت فایل PDF مقالهردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرماندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندمفصلنامه علوم آب و خاک1385
10دریافت فایل PDF مقالهردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرمانفصلنامه علوم آب و خاک1386
create: 2 June 2019 - view 870

Heshmatolah Rahimian annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Heshmatolah Rahimian papers

Support