آقای دکتر کوروش فتحی واجارگاه

دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487038)

27
42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers