آقای دکتر Mehdi Pourhashemi

Dr. Mehdi Pourhashemi

استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (485927)

31
80
33
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs