آقای دکتر Adel Jalili

Dr. Adel Jalili

استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288985)

18
216
41
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs