آقای دکتر Mohammad Mehdi Paydar

Dr. Mohammad Mehdi Paydar

دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (105415)

61
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers