مقالات Plant pests and diseases، دوره 75، شماره 83