مقالات Islamic Economics and Banking، دوره 7، شماره 23