آقای دکتر Asadollah Farzinvash

Dr. Asadollah Farzinvash

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184792)

33
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers