مقالات Islamic Economics and Banking، دوره 6، شماره 21