مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 10، شماره 3