مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 12، شماره 1