مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 11، شماره 1