آقای دکتر Alireza Azmoodeh

Dr. Alireza Azmoodeh

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177211)

27
21
3
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers