آقای دکتر Mohsen Ebrahimi Khosafi

Dr. Mohsen Ebrahimi Khosafi

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447601)

4
8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers

Researchs