آقای دکتر Akbar Asgharizamani

Dr. Akbar Asgharizamani

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177229)

48
61

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers