آقای دکتر Rasol Ghorbani

Dr. Rasol Ghorbani

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402680)

15
96
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers