آقای دکتر Bakhiar Feizizadeh

Dr. Bakhiar Feizizadeh

استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7601)

26
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers