آقای دکتر Tahmorath Hasangholipour Yasori

Dr. Tahmorath Hasangholipour Yasori

استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181914)

19
79
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers