آقای دکتر Reza Hosnavi

Dr. Reza Hosnavi

دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185021)

24
39
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers