آقای دکتر Mahdi Modiri

Dr. Mahdi Modiri

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177775)

50
165
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers