آقای دکتر Nilbakhsh Javadian

Dr. Nilbakhsh Javadian

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185539)

54
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers