آقای دکتر Ali Bozorgi amiri

Dr. Ali Bozorgi amiri

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325360)

72
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers