آقای دکتر Behrouz Dorri

Dr. Behrouz Dorri

دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186116)

24
25
2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers