آقای دکتر Ali Ebrahimhejad

Dr. Ali Ebrahimhejad

استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186885)

30
14
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers