آقای دکتر HojjatAllah Yonesi

Dr. HojjatAllah Yonesi

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

Researcher ID: (250445)

20
29
2
1
1

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

  • -)مدل سازی عددی انتقال رسوب و فرسایش کنار رودخانه ای در شرایط سیلابی با استفاده از مدل های عددی MIKE و Hec-Ras (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان) (1401)
  • -)مدل سازی عددی انتقال رسوب و فرسایش کنار رودخانه ای در شرایط سیلابی با استفاده از مدل های عددی MIKE و Hec-Ras (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان) -)بررسی وتعیین اثرات متغیرهای اقلیمی بر خصوصیات کمی و کیفی چاه های دشت دورود- بروجرد (1395)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان (1381-تاکنون)