آقای دکتر Safar Marofi

Dr. Safar Marofi

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475102)

146
92
1
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers