آقای دکتر Aliakbar Shamsipour

Dr. Aliakbar Shamsipour

دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303649)

31
73
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers