آقای دکتر Abbas Yadollahi

Dr. Abbas Yadollahi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368155)

90
15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers