آقای دکتر Gholamreza Salehi Jouzani

Dr. Gholamreza Salehi Jouzani

استاد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368447)

37
27
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs