آقای دکتر Hamed Beyti

Dr. Hamed Beyti

دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (436637)

24
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers