آقای دکتر Alireza Hadadian

Dr. Alireza Hadadian

استاديار، گروه مديريت دانشگاه فردوسي مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (441287)

51
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers