آقای دکتر Hosein Mohammadi

Dr. Hosein Mohammadi

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470781)

26
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers