آقای دکتر Sayyad Asghari Saraskanrood

Dr. Sayyad Asghari Saraskanrood

استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468726)

39
80
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers