آقای دکتر Hosain Nazmfar

Dr. Hosain Nazmfar

استاد گروه علمی جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185691)

150
134
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers