آقای دکتر Alireza Karbasi

Dr. Alireza Karbasi

رئیس دانشگاه تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178615)

133
103
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers