آقای دکتر Seyed Reza Hassan-Beygi

Dr. Seyed Reza Hassan-Beygi

استاد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (500136)

103
26
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers