آقای دکتر Samad Jafarmadar

Dr. Samad Jafarmadar

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305213)

80
29
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers