مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

 نشریه مطالعات راهبردی در جامعه شناختی در ورزش با همکاری انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران موفق به اخذ مجوز نشریات علمی پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گردید.

مجوز این نشریه براساس مجوز شماره۶۵۵۷۷/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ معاونت محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس مصوبه "سی و یکمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی " مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ صادر شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات