آقای دکتر Mehrdad Moharramzadeh

Dr. Mehrdad Moharramzadeh

ریاست دانشگاه پیام نور استان اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178603)

133
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers