مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 13، شماره 4